Kommentarer från fullmäktigemötet 16 oktober 2017

Sfp:s fullmäktigeledamot Nina af Hällström rapporterar från det senaste fullmäktigemötet.

Fullmäktige godkände programmålen för de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen:

En inspirerande och livskraftig stad

Invånarna deltar

En hållbar stad

Välmående Esbo

I programgrupperna deltar både tjänstemän från olika sektorer och förtroendevalda. I grupperna arbetar man för att esboborna ska forsättningsvis få bo i en hållbar stad där invånarna är delaktiga där det finns innovationer och arbesmöjligheter och där esboborna är friskare, lyckligare och mår bättre i framtiden,  även efter att vårdreformen har trätt I kraft.

I diskussionen konstaterades att det är viktigt att  man i de här grupperna behandlar särskilt frågor som berör ungdomar, eftersom det inte finns något skilt progam för dem,  så som det fanns  under förra fullmäktigeperioden.

De här programmen ska stöda strategier i Esbo-berättelsen.

Fullmäktige godkände en hemställan, där man lyfter upp barn med funktionsnedsättning och deras närståendevårdares möjligheter att ta ut de lagstadgade lediga dagarna. Fullmäktige godkände även en hemställan om att  tillgången till idrottstjänster  underlättas för närvårdare genom ett motionskort.

Du gillar kanske också...