Planering av svenskspråkiga sysselsättningstjänster bör ske parallellt med de finskspråkiga

Sysselsättning

Esbo fullmäktige godkände ett samarbetsavtal mellan Esbo och Grankulla för bildande av ett gemensamt sysselsättningsområde under sitt möte 23.10. SFP betonade vikten av att planeringen av de svenskspråkiga tjänsterna och servicestigarna bör inledas nu, parallellt med planeringen av tjänsterna på finska.

– I den beredning som hittills presenterats har det inte framkommit om planeringen av de svenskspråkiga tjänsterna överhuvudtaget har inletts. Enligt lagstiftningen måste Esbo som värdkommun se till att alla tjänster finns tillgängliga på båda nationalspråken. Enligt lagen måste myndigheten, dvs. Esbo, erbjuda tjänster på kundens språk, antingen finska eller svenska, utan att kunden behöver begära det, säger Christina Gestrin, medlem av Esbo stadsfullmäktige och stadsstyrelse.

– Då överföringen av de 240 anställda från Arbets- och näringsbyråerna till Esbo
förbereds, skulle det bl.a. vara viktigt att kartlägga språkkunskaperna hos de anställda så att matchning mellan kund och tjänstemän kan förverkligas i praktiken. Det bör reserveras resurser för planeringen och förverkligande av den svenskspråkiga verksamheten, fortsätter Gestrin.

Inom SFP hoppas vi att Esbo aktivt ska vara i kontakt med Helsingfors för att gemensamt planera servicestigarna inom sysselsättningsområdet på svenska. Ett samarbete mellan städerna och kommunerna behövs för att få ett större befolkningsunderlag. De svenskspråkiga sysselsättningstjänster som ska upphandlas torde upphandlas gemensamt för denna befolkningsgrupp.

– Vi förutsätter att Esbo skapar kontakter till Arcada, Prakticum, Luckan, Sveps och till det svenskspråkiga föreningsfältet samt till de andra städerna i huvudstadsregionen, så att man kan inleda planeringen av de svenskspråkiga sysselsättningstjänsterna, säger Gestrin.

Etiketter:

SFP stödde sänkning av skattesatsen till 5,3 % för 2024

På fullmäktigemötet 23.10 debatterades Esbo stads skattesatser för år 2024. I sitt inlägg påminde Christina Gestrin om investeringsbehov, ökade kostnader inom bildningen och småbarnspedagogiken samt en behovet av en balanserad…

Barnens rätt till välmående i Finland

Denna vecka har vi firat barnens rättigheter och barnkonventionen. I år har temat för veckan varit barnets rätt till välmående. I dessa tider skulle jag bra ha kunnat tala om…