Christina Gestrin och Anders Portin kommenterar utkastet till generalplan för norra och mellersta Esbo

Bild: Esbo stad /www.esbo.fi

18.5.2020 SFP om utkastet till generalplan för norra och mellersta Esbo

Generalplanen för norra och mellersta Esbo har idag tagit ett steg framåt då stadsstyrelsen har godkänt ett utkast som nu ska läggas ut till påseende. I utkastet till generalplan ”POKE” ingår både täta stadsdelar så som Esbo centrum, mindre bostadscentrum, byar och landsbygd.  Generalplanen är en övergripande plan som möjliggör detaljplanering för ca 60 000 invånare i norra och mellersta Esbo.

Stadsstyrelsen röstade och förslaget som förhandlats fram av saml, sd, sfp, kd och c godkändes med rösterna 12-3.

Christina Gestrin och Anders Portin som representerar SFP i stadsstyrelsen konstaterar att kompromissen är bra och säger såhär:

  • Tack vare långa traditioner av jord- och skogsbruksverksamhet i norra Esbo har de kulturvärden skapats som vi idag vill bevara för kommande generationer. SFP anser att det är viktigt att politikerna och tjänstemännen signalerar ett förtroende för markägarna i norra Esbo och att de beslut om markplaneringen som görs möjliggör fortsatt möjligheter till näringsverksamhet och utveckling på landsbygden i norra Esbo. Därför är vi glada över att stadsstyrelsen beslutade bevara över drygt 400 ha privat skogsmark som skogsmark i stället för att ändra beteckningen till rekreationsområde. Stora områden kommer att finnas för naturvandringar och rekreation i norra Esbo också i framtiden. Allemansrätten möjliggör att både den skogsmark som får skogsbeteckning och skogsmark med rekreationsbeteckning kan fungera som grönområden för invånarna också i framtiden.
  • Vi är glada över att utkastet till generalplan säkerställer naturvärden i Natura 2000-skyddsområden och att även klimatförändringen beaktas då planen uppgörs. Största delen av byggandet kommer att ske i befintliga byar och stadsdelscentrum och områden och dessa ska alla nås av kollektivtrafik.
  • En svår fråga för SFP är förslaget om att bygga ut Myntbacka. Exploateringen förverkligas ifall beslut om att bygga den s.k. entimmesbanan och en tågstation i Myntbacka förverkligas. SFP har motsatt sig att Esbo deltar i planeringen av entimmesbanan och är nöjd över att stadsstyrelsen nu beslöt att inte tillåta ingrepp i Myntbackaområdet före ett slutligt beslut om att bygga banan och Myntbacka tågstation har gjorts. SFP hoppas att varken tågbanan eller Myntbacka stationssamhället förverkligas och att området bevaras som skogsområde i framtiden.

Mera information ger ordförande för SFP:S fullmäktigegrupp Christina Gestrin 050-5113121

Etiketter: , , , , , ,

Årsmöte för SFP i Esbo 26.5.2020 kl. 18.00

Föreningens årsmöte arrangeras tisdagen den 26 maj kl. 18.00 virtuellt på Zoom. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Föreningens nuvarande ordförande Satu Björkstén har anmält att hon inte ställer sig till…

Anne Ahlefelt: Patientombudsmannen lyfter fram många brister i svenskspråkig vård

Social- och hälsovårdsnämnden fick på sitt möte i april ta del av social- och patientombudsmannens rapport för år 2019. Det var en mycket intressant och utförlig rapport, som lyfter fram…